Uczniowie i rodzice

Logopedia

Logopedia

Logopedzi w naszej szkole:
mgr Aleksandra Szulczyńska – logopeda, surdopedagog
mgr Marta Polk – neurologopeda


Szanowni Rodzice,
Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania oraz zapewnia komfort psychiczny dzieci w kontakcie z rówieśnikami. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Proszę pamiętać, bez systematycznych ćwiczeń w domu oraz motywacji do działania nie osiągniemy sukcesu! Ćwiczenia utrwalające powinny odbywać się codziennie po kilka minut.
Serdecznie zapraszamy do współpracy -  skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Państwa.
 
Marta Polk
Aleksandra Szulczyńska

Do naszych zadań należy:
diagnoza logopedyczna, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.
Każdego roku, we wrześniu nowi uczniowie naszej szkoły diagnozowani są pod kątem wad wymowy. W przypadku potrzeby, rodzic otrzymuje propozycję terminu zajęć, na który wyraża bądź nie wyraża zgody.
prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
Zajęcia odbywają się w formie grupowej lub indywidualnej w zależności od potrzeb dziecka. Organizacja zajęć odbywa się zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Chcąc zaspokoić indywidualne potrzeby dziecka jesteśmy w kontakcie z wychowawcą oraz dbamy o kontakt z rodzicem. Jesteśmy dostępne podczas konsultacji logopedycznych oraz zajęć otwartych, w których rodzic uczestniczy z dzieckiem. Ćwiczymy wspólnie ?.
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
Podczas indywidualnym spotkań z rodzicami mamy szansę podzielić się informacjami – jak wspomagać terapię, co wyeliminować lub ograniczyć z codziennego życia. To do czego namawiamy rodziców to zmiany nawyków żywieniowych. Po krótce : trenujmy narządy mowy - język, usta poprzez jedzenie min. twardych pokarmów oraz wiadomość z ostatniego szkolenia (luty 2020 r.) pijmy przez słomkę ? taka mała rzecz - cieszy dzieci i robi dużo dobrego dla mowy.  Czas spędzony przed TV, komputerem, telefonem zamieńmy na czas spędzony na świeżym powietrzu lub wspólne zabawy, gry planszowe, podczas których buzie dzieci się „nie zamykają” a główka pracuje. 
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Wada wymowy to czasem wierzchołek góry lodowej. Naszym zadaniem jest skuteczna terapia, która powinna wyeliminować przyczynę wady wymowy. Stąd nasze prośby o konsultacje u innych specjalistów – min. ortodontów, laryngologów, audiologów, neurologów, terapeutów integracji sensorycznej czy psychologów. Zachęcamy również do szczegółowej diagnozy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.