Deklaracja dostępności informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

Deklaracja dostępności informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. obowiązana jest zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2sroda.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- niektóre publikowane zdjęcia nie posiadają opisu obrazującego przedstawioną sytuację.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prywatny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nadobnik, e-mail: informatyka@sp2sroda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 905 249. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. ul. Lipowa 9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@sp2sroda.pl.  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
1. Budynek przy ul. Dąbrowskiego 50
Do budynku prowadzą 4 wejścia: 2 wejścia od ul. Dąbrowskiego i 2 z wewnętrznego boiska, na które można wejść od strony ul. Żwirki i Wigury oraz od strony ul. Czerwonego Krzyża.
Wejście od ul. Dąbrowskiego jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych – dźwig dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na I i II piętrze budynku. W budynku nie ma windy.
Na parterze oraz na I i II piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp.
W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
e-mail na adres sekretariat@sp2sroda.pl
telefonicznie pod numerem 605 905 249
osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp.,
drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 50, 63-000 Środa Wlkp.
 
2. Budynek przy ul. Lipowej 9
Do budynku prowadzi 11 wejść: 2 wejścia od ul. Lipowej, 4 wejścia od strony wjazdu z ul. Lipowej, 3 wejścia z parkingu wewnętrznego między budynkami – wjazd z ul. Lipowej, 2 wejścia od strony parku przy ul. Lipowej.
Dwa wejścia od strony ul. Lipowej dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (wejście główne – podjazd, wejście przy parkingu wewnętrznym między budynkami – winda).
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, na I i II piętrze oraz szatnie w piwnicy nowego budynku dydaktycznego. W starym budynku oraz w części administracyjnej nowego budynku nie ma windy.
Na parterze nowego oraz starego budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu wewnętrznym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnościami.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp.
W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
e-mail na adres sekretariat@sp2sroda.pl
telefonicznie pod numerem 605 905 249
osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp.,
drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., ul. Lipowa 9, 63-000 Środa Wlkp.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Tomasz Nadobnik, e-mail: informatyka@sp2sroda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 905 249. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. ul. Lipowa 9 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@sp2sroda.pl.
 
Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp.
Jadwiga Wieland - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp.
 
tel.: 605 905249, 605 655 322, 61 28 52374
e-mail: sekretariat@sp2sroda.pl