Aktualności

Rekrutacja

Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

Nasza szkoła prowadzi rekrutację  zgodnie z Zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. .

Najważniejsze infromacje: 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zamieszkują obwód naszej szkoły składają tylko zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej (dokument składa się z 5 stron). Obwody szkół w gminie Środa Wlkp. można sprawdzić tutaj
Wypełnione i podpisane dokumenty rodzice składają w sekretariacie szkoły. przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające zgodność danych osobowych (odpis aktu urodzenia, dowód osobisty).
Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które zamieszkują poza obwodem naszej szkoły składają
wniosek o przyjęcie do klasy I (dokument składa się z 5 stron) a jeżeli Komisja Rekrutacyjna ma wziąć pod uwagę spełnianie danego kryterium dołączają do wniosku dokumenty potwierdzające spełnianie tego kryterium (oświadczenia 1-5 lub orzeczenia).
Wypełnione i podpisane dokumenty rodzice składają w sekretariacie szkoły. przedkładają do wglądu dokumenty potwierdzające zgodność danych osobowych (odpis aktu urodzenia, dowód osobisty).
Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły, podlegają rekrutacji zgodnie z
Zasadami rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, składają w sekretariacie szkoły oświadczenie potwierdzające wolę zapisu do klasy I  (dokument będzie dostępny dopiero 5 kwietnia 2024r.)