Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR - dokumenty

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w projekcie Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, które nastąpiły już po terminie składania wniosków o dofinansowanie, złożone przez wnioskodawców dokumenty wymagają uzupełnienia.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone oświadczenia podlegają weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu i uznaje się je za prawidłowo potwierdzone w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie, jak zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Wymogiem obligatoryjnym stało się potwierdzenie pokrewieństwa dziecka/ucznia z osobą pracująca niegdyś w PGR, potwierdzenie miejsca zamieszkania, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR.
W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość uzupełnienia złożonego oświadczenia o następujące dokumenty:
1. Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej, takimi dokumentami mogą być:
- akt urodzenia,
- akt małżeństwa,
- akt zgonu.
należy wypełnić oświadczenie - załącznik nr 1

2. Potwierdzenie zamieszkania dziecka na terenie Gminy Środa Wielkopolska, należy wypełnić oświadczenie - załącznik nr 1
3. Dokumentacja potwierdzająca fakt zatrudnienia w dawnym PGR:
(dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły tej dokumentacji)
takimi dokumentami mogą być:
- świadectwo pracy,
- umowa o pracę,
- zaświadczenie z KOWR,
- zaświadczenie z ZUS
lub dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR.

UWAGA:
Niezłożenie bądź złożenie niekompletnej dokumentacji (zgodnie z wykazem dokumentów wymienionych powyżej) spowoduje odrzucenie wniosku.
Termin dostarczenia dokumentacji: do 8 grudnia 2021r. godz. 15.00

Uzupełnienie można przesłać:
- drogą pocztową/kurierską (kserokopie należy opatrzyć czytelnym podpisem, datą oraz klauzulą: „Potwierdzam zgodność z oryginałem”) na adres (liczy się data wpływu do tutejszego urzędu): Urząd Miasta w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska;
- lub drogą mailową (skany z podpisami) na adres: magdalena.michalowska@sroda.wlkp.pl
- lub złożyć osobiście w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu – Plac Zamkowy 1 (Ratusz, I piętro, pokój nr 5)
Informacji w urzędzie udzielają: p. Magdalena Michałowska - tel. 573 293 945, p. Izabela Kopeć - tel. 61 286 77 33

Dokumenty do pobrania